یک شرکت نوپا از برنامه خود برای ایجاد یک ایستگاه فضایی تجاری ارزان قیمت خبر داد

18 فروردین 1397

یک شرکت نوپا از برنامه خود برای ایجاد یک ایستگاه فضایی تجاری ارزان قیمت خبر داد

یک شرکت نوپا ادعا کرده می تواند تا سال ۲۰۲۲ یک ایستگاه فضایی تجاری تک ماژول را به فضا بفرستد. البته این شرکت با چالش های بسیار زیاد مالی و فنی روبروست.