30 شهریور 1398

کشف یک سیاره ابر زمین با بخار آب در خارج از منظومه شمسی

محققان توانستند با رصد یک سیاره ابر زمین در خارج از منظومه شمسی در آن ابرهای بخار آب را کشف کنند. این سیاره با زمین حدود 110 سال نوری فاصله دارد.

کشف یک سیاره ابر زمین با بخار آب در خارج از منظومه شمسی